Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

1. Overzicht over de gegevensbescherming

Algemene opmerkingen

De volgende punten geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vind u in onze onder deze tekst weergegeven privacyverklaring.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De eigenaar van de website is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling Zijn contactgegevens zijn te vinden in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een zo goed mogelijke website aan te kunnen bieden. Met andere gegevens kan uw gebruik van de site worden geanalyseerd.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of wissing van deze gegevens te eisen. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de colofon. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analyse hulpmiddelen en hulpmiddelen van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogeheten analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. Tegen deze analyse kunt u bezwaar maken of u kunt deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe we dit doen en met welk doel.

We wijzen erop dat bij de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld communicatie via e-mail) de veiligheid nooit volledig kan worden gegarandeerd. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Kip GmbH

Schlavenhorst 9

46395 Bocholt

Duitsland

02871-23466-0

E-mail: datenschutz@kip-tape.com

Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw verleende toestemming op elk moment intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. U kunt een lijst met de functionarissen voor gegevensbescherming van de deelstaten en hun contactgegevens vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbare, machine leesbare vorm aan u of aan een derde partij te laten verstrekken. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks te overhandigen aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat de adresbalk van de browser van “http://” in “https://” verandert en er een slot-symbool in de browserbalk wordt weergegeven.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, wissing

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of wissing van deze gegevens. . Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de colofon.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in Duitsland verplichte contactgegevens in de colofon voor het verzenden van niet uitdrukkelijke aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt bij deze verboden. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat er ongevraagde reclame-informatie wordt verzonden, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Voor ons bedrijf hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

SILA Consulting GmbH

Herr Roland Nießing

Landwehr 103-105

46325 Borken

Telefoon: +49 2861 80847 700

E-mail: datenschutz@kip-tape.com

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Deze website maakt deels gebruik van zogeheten cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogeheten “sessiecookies”. Aan het einde van uw bezoek worden ze automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan tot u deze wist. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Door cookies te deactiveren kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart vermeld.

Server logbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogeheten serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze gegevens zijn:

  • type en versie browser
  • gebruikte besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • hostnaam van het bezoekende apparaat
  • tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 sub b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerkingen die tot het moment van herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan herroept of het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, ophoudt te bestaan (bijv. na verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke voorschriften – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). ). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1 sub b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om het gebruik van de dienst mogelijk te maken of in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. 5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogeheten “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Ons gerechtvaardigd belang voor de opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gegevensverwerking door derden

Wij hebben met Google een overeenkomst voor de gegevensverwerking door derden gesloten en volgen de strenge voorschriften van de Duitse instanties voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics volledig om.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame door Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account te wijzigen, of in het algemeen verbieden dat Google Analytics uw gegevens verzamelt zoals beschreven in het gedeelte “Bezwaar maken tegen gegevensverzameling”.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kan een met Google Analytics Remarketing gemaakte reclamedoelgroep worden gekoppeld aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die voor u op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u toestemming heeft gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doeleinde koppelen aan uw Google-account. Hierdoor kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten worden afgeleverd op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics gebruikers-ID’s van bij Google ingelogde gebruikers die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om een doelgroep te bepalen en te maken voor cross-device advertenties.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren, via deze link: : https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt verlenen of intrekken (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). Voor het verzamelen van gegevens die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account heeft of omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. Het gerechtvaardigde belang van de exploitant is gegeven door het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (‘Google’).

In het kader van Google AdWords gebruiken we zogeheten conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de conversietracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen zowel Google als wijzelf zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar deze pagina.

Elke gebruiker van Google AdWords ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords gebruikers worden getraceerd. De met behulp van het conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords gebruikers die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten komen het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u niet aan het tracken wilt deelnemen kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik door zeer eenvoudig de cookie van Google conversietracking in de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietracking-statistieken.

De opslag van “conversiecookies” is gebaseerd op artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Door cookies te deactiveren kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Google reCAPTCHA

We gebruiken ‘Google reCAPTCHA’ (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website opent. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de gebruiker op de website doorbrengt of muisbewegingen). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat er een analyse plaatsvindt

De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website tegen misbruik door geautomatiseerde spionage en tegen SPAM te beschermen.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u via de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van conversiemeting met behulp van de bezoekerspixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Zo kan het gebruikersgedrag van bezoekers van de website worden geanalyseerd, nadat deze door een advertentie op Facebook aan te klikken naar de website van de aanbieder zijn doorgestuurd. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van de Facebook Ads te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclame-inspanningen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het beleid voor het gebruik van gegevens door Facebook. Hierdoor kan Facebook de plaatsing van advertenties op pagina’s van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als exploitant van de site worden beïnvloed.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de “Custom Audiences” remarketing functie uitschakelen in de Advertising Settings sectie op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Daarvoor moet u bij Facebook ingelogd zijn.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen.

6. 6. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde site YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld, welke pagina’s van ons u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1 sub f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Web Fonts

Deze site maakt voor de weergave van lettertypes gebruik van zogeheten webfonts, die door Google worden aangeboden. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Daardoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt geladen. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1 sub f van de AVG.

Als uw computer het gebruik van Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over de Google-webfonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt met behulp van een API gebruik van de cartografische dienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1 sub f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. Externe links

Ons online aanbod kan links bevatten naar internetsites van derden – deze zijn niet aan ons gelieerd. Na het aanklikken van de link hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens die door het aanklikken van de link aan de derde partij worden doorgegeven (zoals het IP-adres of de URL van de website waarop de link zich bevindt), aangezien het gedrag van derden natuurlijk buiten onze controle ligt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden.